จำนวนผู้เข้าชม

 

 

 

 

 

 

แนวทางการปฏิบัติอันเนื่องมาจากการยุบสภาผู้แทนราษฎร (๑๘/๑๒/๕๖)
เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการ ด้านศาสนา และส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
(๑๑/๑๒/๕๖)
แบบรายงานผลการดำเนินงานการรวมพลังพุทศาสนิกชนทุกศาสนา เทิดไท้องค์ราชัน เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา ๔ ธันวาคม ๒๕๕๖
(๑๑/๑๒/๕๖)
คู่มือโครงการรากวัฒนธรรม (๑๒/๑๒/๕๖)
โครงการรากวัฒนธรรม
(๑๑/๑๒/๕๖)
หนังสือเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉพลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๖
(๐๒/๑๒/๕๖)
การบริหารอัตรากำลังข้าราชการในสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม (๒๖/๑๑/๕๖)

 

 

 


 


พิธีบำเพ็ญพระกุศลปัญญาสมวาร (๕๐ วัน)
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
          วันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๕.๓๐ น. นายจุมพตตระกูลนุช วัฒนธรมจังหวัดนครศรีธรรมราช และบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญพระกุศลปัญญาสมวาร (๕๐ วัน) สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ณ วิหารหลวง วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร โดยมีว่าที่ร.ต.ฐิตวัฒน เชาวลิต เป็นประธานในพิธี

- พิธีบำเพ็ญพระกุศลปัญญาสมวาร (๕๐ วัน) สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (๑๒/๑๒/๕๖)
- กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา  ๕ ธันวาคม ๒๕๕๖ (๐๕/๑๒/๕๖)
- โครงการบรรพชาสามเณรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา (รุ่นที่ ๘) (๐๔/๑๒/๕๖)

- โครงการวัฒนธรรมสัญจรแหล่งมรดกโลกสำหรับทูตานุทูต ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช
- โครงการค่ายเยาวชนสมานฉันท์จังหวัดนครศรีธรรมราช
- งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ๘๑ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๖
- โครงการขับร้องเพลงประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช
- โครงการประกวดขับร้องเพลงประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช สรุปผลรอบคัดเลือก
- โครงการประชุมสร้างความเข้าใจ แนวทางการปฎิบัติงานของสภาวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช ตามพระราช
บัญญัติวัฒนธรรมแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๓ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

- สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดงานส่งเสริมพระพุทธศาสนา วันอาสาฬหบูชา-เข้าพรรษา ถวาย
เทียนพรรษา ณ วัดพระอารามหลวง จำนวน ๔ วัด สืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษา และทำบุญตักบาตร ประจำปี๒๕๕๖

- โครงการพัฒนา แหล่งเรียนรู้ชุมชน ณ ชุมชนปรีทอง อำเภอร่อนพิบูลย์
- โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้บริหารศศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ ปีงบประมาณ ๒๕๕๖
- การประชุมข้าราชการสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช ครั้งที่ ๕/๒๕๕๖
- การประชุมการจัดสรรเงินอุดหนุนโครงการลานธรรม ลานวิถีไทย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖
- การประชุมคณะทำงานจัดประกวดขับร้องเพลงสำคัญของจังหวัดนครศรีธรรมราช ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖


ประกาศสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช
เรื่อง แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการ

ประกาศสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติงานประจำในศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต,)

ประกาศสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช
เรื่อง การสรรหาและคัดเลือกศิลปินแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๕๖

โครงการเผยแพร่ความรู้และข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับวัฒนธรรมอาเซียน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประกาศสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญในสังกัด
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช

...ขอเชิญ...สั่งจองเหรียญพระบรมธาตุเจดีย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช (รุ่นมรดกไทย สู่มรดกโลก) พ.ศ.๒๕๕๕ รายได้สมทบทุนกองทุนมรดกโลก พิธีปลุกเสก ณ พระวิหารหลวง วัดพระธาตุวรมหาวิหาร เวลา ๑๔.๐๐ น. ในวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๕ และร่วมสั่งจองเหรียญพระบรมธาตุเจดีย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช (รุ่นมรดกไทย สู่มรดกโลก) ได้ที่ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช โทร. ๐ ๗๕๓๑ ๐๐๕๗

...ขอเชิญ... พุทธศาสนิกชนร่วมงานเจริญจิตตภาวนา ฉลองพุทธชยันตี ๒๖๐๐ ปี (วันวิสาขบูชา) ระหว่างวันที่ ๒ - ๔ มิถุนายน ๒๕๕๕ ณ พุทธภูมิ สวนสมเด็จ พระศรีนครินทร์ ๘๔ และร่วมสั่งจองเหรียญพุทธชยันตี ๒๖๐๐ ปี ได้ที่ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช โทร. ๐ ๗๕๓๑ ๐๐๕๗

กฎกระทรวงว่าด้วยการอนุญาติและการประกอบกิจการร้านวีดิทัศน์ ปี ๕๒
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗
พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖
พระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ.๒๕๕๑
พระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒
พระราชบัญญัติควบคุมกิจการเทปและวัสดุโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๓๐
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.๒๕๓๙
พระราชบัญญัติวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ พ.ศ.๒๔๙๘
พระราชบัญญัติการผลิตผลิตภัณฑ์ซีดี พ.ศ.๒๕๔๘
บทลงโทษความผิดตามพระราชบัญญัติควบคุมกิจการเทปและวัสดุโทรทัศน์
หลักเกณฑ์การเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ของผู้ให้บริการ

              

                      

                 

      

           
                 
                           
                      

             

 

๑ เส้นทางการท่องเที่ยว ๗ สินค้าทางวัฒนธรรม